Pracownia Badań EEG

Dr n. med. PIOTR DROPKO

Licencja EEG nr 183 (od 1995 r.)

Współpraca

 

Dzięki współpracy Pracowni z Katedrą Psychologii Eksperymentalnej KUL odbyło się sześć spotkań szkoleniowo-naukowych, których tematem były różne zagadnienia związane z jakościową analizą zapisu EEG. 

  • 11 marca 2011: Zapis EEG: norma i artefakty
  • 6 maja 2011: Zapis EEG u zdrowego dorosłego człowieka
  • 21 czerwca 2011: Zapis EEG w procesach snu i starzenia się
  • 25 listopada 2011: Zastosowania EEG w diagnostyce padaczki
  • 27 kwietnia 2012: Zapis EEG w chorobie Creutzfeldta-Jacoba
  • 25 maja 2012: Zapis EEG w chorobach naczyniowych mózgu

 

 

W ramach projektu systemowego „Stypendia naukowe dla doktorantów II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Pracowania Badań EEG Piotr Dropko uczestniczyła w realizacji dwóch projektów:

 

"Wpływ siły powiązań semantycznych i czasu ekspozycji słów na ich kodowanie. Badania mózgowych potencjałów skorelowanych ze zdarzeniami (ERP)"

Czas trwania: luty 2011 - sierpień 2012

Kierownik: dr Paweł Stróżak (KUL)

Głównym celem projektu było zidentyfikowanie obiektywnych, neurofizjologicznych wskaźników (biomarkerów) dwóch procesów pamięciowych: aktywacji i monitorowania. Zastosowano metodę eksperymentu psychologicznego z wykorzystaniem techniki mózgowych potencjałów skorelowanych ze zdarzeniami (ERP). Manipulowano dwoma najważniejszymi czynnikami, które wpływają na przebieg procesów aktywacji i monitorowania, tj. siłą powiązań semantycznych zapamiętywanych słów i czasem ich ekspozycji. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istnienie dwóch odmiennych wzorców elektrofizjologicznej aktywności mózgu, które różnią się latencją i lokalizacją sygnału na powierzchni czaszki. Te wzorce są przejawami automatycznego pobudzenia sieci semantycznej (aktywacji) oraz podlegającego świadomej kontroli procesu analizowania znaczenia zapamiętywanych słów (monitorowania). Uzyskane rezultaty niosą ze sobą możliwość praktycznego wykorzystania w obszarze neurofizjologicznej diagnozy zaburzeń pamięci u ludzi starszych, ponieważ wraz ze starzeniem się układu nerwowego mniej aktywne stają się te obszary mózgu, które są odpowiedzialne za przebieg procesu monitorowania.

 

,,Wpływ wybranych własności treningu neurofeedback na efektywność kontroli fal sensomotorycznych w interfejsach mózg- komputer (BCI)"

Czas trwania: czerwiec 2012 - grudzień 2013

Kierownik: mgr Dariusz Zapała (KUL)

Przedsięwzięcie dotyczy wykorzystania ilościowych metod analizy zapisu aktywności bioelektrycznej mózgu do opracowania danych klinicznych, uzyskanych podczas standardowych badań diagnostycznych prowadzonych w Pracowni. Analizowany będzie wpływ czynników takich jak: przebyta terapia farmakologiczna, interwencje neurochirurgiczne (np. deep brain stimulation - DBS), procesy neurodegeneracyjne i otępienne mózgu (np. łagodne zaburzenia poznawcze MCI, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera) na zapis EEG u tych samych pacjentów. Algorytm analiz dostosowany będzie do rodzaju urządzeń oraz oprogramowania wykorzystywanego przez Pracownię. Trwałym efektem współpracy pomiędzy stronami będzie opracowanie procedury porównywania wyników pacjentów o różnych typach schorzeń oraz poddanych działaniu różnych czynników środowiskowych. Tym samym, umożliwi ona analizowanie zapisów poszczególnych pacjentów (np. pod kątem poprawy lub pogorszenia wybranych cech zapisu) oraz całych grup chorych (np. różnice w zakresie wybranych cech u pacjentów z odmiennym obrazem klinicznym). Metoda ta zostanie skonstruowana w oparciu o istniejące narzędzia analiz danych elektrofizjologicznych, jak: przekształcenia czasowo- częstotliwościowe oraz analiza niezależnych składowych (ICA).

Dr n. med. Piotr Dropko
tel. +48 695 59 86 84